NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

32. szám 2001. szeptember 1.

Kedves Olvasó a Nyugati hírlevelet levélként és mellékletként is megkapja. A hírlevél eredetileg ékezetes betûkkel készül. A közel másfélezer olvasó különbözô rendszerekkel tudja csak elolvasni ezért a levél ékezetlen a melléklet pedig ékezetes betûkkel készült. Amennyiben a csatolt mellékletet nem tudja elolvasni kívánságra elküldöm külön.

Kérem a nyugati magyar olvasókat a világ minden tájáról, hogy az olcsó és rendszeres kapcsolattartás érdekében küldjenek magyar híreket s további érdekeltek, érdeklôdôk eposta címét. Leveleiket, észrevételeiket várom BikaJuli@aol.com E-posta címre.


KÁRPÁTALJA

Magyarok Között Kárpátalján

Papp László írása

1998-ban az elsô nagy Tisza menti árvíz hírére megmozdult a világ magyarsága és a magyar egyesületek, szervezetek elküldték segítségüket a Tiszahát lerombolt magyar falvaiba. Így álltam két hónappal az ár lezúdulása után Mezôváriban, ahol a Borzsa a Tiszába ömlik és csodálkozva néztem, hogy ez a szelid folyó nem régen "zúgva, bôgve törte át a gátat, el akarta nyelni a világot". Az amerikai magyarok gyûjtésébôl vittem egy összeget négy falu, Feketeardó, Tiszabökény, Csetfalva, Mezôvári magyar polgármesterének gyors segélyként, hogy az ukrán állam által kiutalt építôanyagot el tudják szállítani a károsultakhoz még mielôtt annak lába kelne.

Régi barátunk Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke kalauzolt és mutatott be a magyar szervezetek vezetôinek. Jólesô érzés volt látni, hogy ezekben a falvakban magyar feliratok vannak a hivatalos épületeken is, sôt a községházákon az ukrán mellett a magyar zászló is ott lobog.

Azt hittük, hogy száz évben egyszer elôforduló természeti csapással van dolgunk. Aztán kiderült, hogy a Kárpátok erdejeiben a rablógazdálkodás következményeként tarvágással az altalaj víz-visszatartó képessége meggyengült és az árvíz csaknem éves jelenséggé vált. Így tört be két évvel késôbb a még pusztítóbb árvíz az amúgy is erôsen megrongált tiszaháti magyar falvakba, sôt ez alkalommal a Tisza déli oldalán a magyarországi részt is elöntötte. Újra szükség volt a világ magyarságának a segítségére.

Így jutottam el ez év augusztus elején újra Kárpátaljára, hogy a Philadelphiai Magyar Egyesület adományát elvigyem abba a két faluba, amelyek közösségi épületének újjáépítését a Connecticut-i és más szervezetek részérôl már elôzôleg is támogattuk. Az ukrán állam ugyanis csak a lakóházak újjáépítéséhez ad segítséget, a magyar közösségi épületek megmentése a magyarság gondja. Ebbôl a magyar állam és az alapítványok is kivették a részüket, de maradt még bôven segíteni való. Pár héttel elôttem járta be a kárpátaljai magyar falvakat Kardos Béla az ausztráliai egyesületek gyûjtésével. A határmenti síkságon, a Tiszaháton élô magyarok számára a pénzbeli segítségnél is többet számít a magyarság szolidaritása.

Elsô látogatásomkor a tiszabökényi óvoda alapjainak lerakásánál vettem részt. Most támogatásunkkal áll már az épület, a befejezô munkálatok folynak. Helyet kap benne az orvosi rendelô is. Az épülettel szemben folyik a mûvelôdési ház helyreállítása, amelynek padlózata és fûtési berendezése teljesen tönkrement az árvíz során. Minderrôl konkrét adatokat tudtam meg Homoki Erzsébet polgármestertôl.

Tiszabökény a Tiszahát egyik legôsibb települése. Nevét elôször egy 1230-ból származó adomány-levél említi, amelyet Endre király egy Farkas nevû emberének adott. Lakossága 2600, ebbôl 2550 magyar. 1944-ban 200 férfit internáltak. Közöttük voltak az innen származó Dupka család tagjai. Gyurka két nagybáttya jutott erre a sorsa. Ök a két háború közötti idôben hét évig dolgoztak Amerikában, hogy hazatérve otthon földet vehessenek. Ennek adták meg az árát, amikor a szovjet hatóságok mint kulákokat elhurcolták ôket.

A kárpátaljai magyarság szomorú történetéhez tartozik annak a 20,000 magyar férfinak a sorsa, akiket Szolyván gyûjtöttek össze és szállítottak a Gulág haláltáboraiba. Az a néhány ember, aki átélte a szenvedéseket és hazajöhetett, megtört egészséggel pusztult el. Emlékezetükre Szolyván ma hatalmas emlékmû áll. Az áldozatok neveit a falvakban emelt emlékmûvek örökítik meg.

A másik település, amely mûvelôdési házának helyreállítását még a Világszövetség Amerikai Tanácsa részérôl vállaltuk, Nevetlen falu. A furcsa név eredetére csak mondák utalnak. Eszerint nevét (csúfnevét) a helybeliek szégyellték és inkább azt választották, hogy ne is legyen neve a falunak. 1200 lakosából 1150 magyar. Bocskor Gedeon polgármester vezetésével igyekszik kibontakozni az Ukrajnát jellemzô gazdasági válságból. Mindenütt ápolt kertek, utcamenti virágágyak, a községháza elôtt gyönyörû rózsakertben a háborúban és a szovjet fogságban meghaltak emlékmûve. Ezt egyébként úgyszólván minden magyar faluban megtalálhatjuk.

Különös élmény volt a gyönyörûen helyreállított munkácsi vár meglátogatása. Itt a ruszin várkapitány ( a vármúzeum igazgatója) lelkesen mutatta meg a helyi magyar emlékeket ôrzô kiállítást. A Rákóczi teremben Zrínyi Ilona, a Rákócziak, Thököly, Esze Tamás képei ukrán és magyar felirattal, a Petôfi teremben további magyar anyag, külön kiállítás a hortobágyi iskola festô mûvészeinek alkotásaiból. A terv az, hogy a négy nemzetiségnek, ruszin -ukrán, magyar, német és szlovák, egyformán helyet adjanak a kiállító termekben. Ez a négy nép egyforma arányban volt képviselve Munkács lakosságában.

Visszautazás elôtt még megálltunk Tiszabecsen a turulmadaras emlékoszlopnál, amelyet Rákóczi elsô , 1703-as gyôztes csatája emlékére emeltek. Ezt 1945-ben ledöntötték, de másolata a Szovjetunió összeomlása után újra fel lett állítva. Esze Tamás tiszaújlaki gyôzelmének az emléke is áll az egykori sóházban.

Végeredményben a legnagyobb élmény volt számunkra a kárpátaljai magyarok szegényes, de panasz nélküli, szorgos életének közelebbi megismerése. A falvak tiszták, virágokkal, szôlô lugasokkal ékesek. Mindenütt épülnek a lerogyott vályogházakat pótló tégla épületek. Sokszor nem is telik a befejezésre, de beköltöznek a félig kész házba, remélve, hogy majd egyszer módjuk lesz azt befejezni.

Büszkén jelenthetem, hogy az amerikai magyarok adományai, gyûjtése jó kezekbe került és híven szolgálja a kárpátaljai magyar testvérek legnagyobb szükségleteit.

Papp László


MAGYARORSZÁG

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök elterjesztésére augusztus 20-a - államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: a magyar kisebbségek védelmében, érdekei képviseletében és érvényesítésében végzett több évtizedes, példaértékû tevékenysége elismeréseként Hámos Lászlónak, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnökének.


Magyar Posta

Millenniumi emlék bankjegy

A Magyar Posta kiadása Kétezer forintos emlék bankjegy.

Szeptember 31-ig lehet jelentkezni Vagyóczky Károly grafikus mûvész által tervezett millenniumi kétezer Ft-os megvételére. Fôoldalon a szent korona, a hátlapján Vajk megkeresztelése metszet látható.

Honlap:www.Posta.hu


Szeleczky Zita síremlék

Szeleczky Zita színmûvésznô síremlékének avatása 2001. augusztus 3-án, temetésének második évfordulóján volt a Borsod megyei nekézsenyi temetôben.

Domonkos Béla szobrászmûvész dombormûvét felavatta és a mûvésznôre emlékezett Dr. Székely György színháztörténész.

Szeleczky Zita magyarul legszebben beszélô színésznô volt, a második világháború után nyugatra menekült, s egyebek között az argentin magyar színházi elôadásokat szorgalmazta, de hosszú évekig játszott Kaliforniában. 1998-ban költözött haza, s megalapította Érden a Szeleczky Zita emlékmúzeumot. A színésznô 84 éves korában hunyt el


NÉMETORSZÁG

Hannover

ÚJ ÉLETET KEZD A 2000-ES EXPO MAGYAR PAVILONJA.

Több éves tárgyalás és pályázat eredményeképpen a Kurth Bau GmbH 225,000 márkáért megvette a világkiállítás egyik legsikeresebb épületét. Vadász György Kossuth és

Ybl Díjas építész alkotása szinte az EXPO szimbóluma lett. Most mintegy 2 millió márkás felújítás után továbbra is az eredeti helyén marad és évente egy hétre magyar célokra is rendelkezésre fog állni.


OLASZORSZÁG

Vatikán város

Magyar millennium a Vatikánban

Bemutatták a Vatikáni Múzeumban október 9-én megnyíló A Magyar Kereszténység Ezer Éve címû kiállítás néhány darabját. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke elmondta, hogy a jövô év elején záruló tárlat fôvédnöke a magyar kormány részérôl Orbán Viktor miniszterelnök, az egyház képviseletében pedig Angelo Sodano vatikáni bíboros-államtitkár és Paskai László bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek.


OROSZORSZÁG

Moszkva

FIPRESCI-díj magyar filmnek

Tímár Péter "Vakvagányok" címû filmje nyerte el a nemzetközi filmkritikus szövetség (FIPRESCI) díját a 23. moszkvai nemzetközi filmfesztiválon


SVÉDORSZÁG

Lund

Az ôsz folyamán induló Ághegy címû irodalmi és mûvészeti lapfolyam részére képes bemutatkozó írásokat várok és idôszerû írásmûveket ( regényrészlet, novella, karcolat, vers, színjáték, kritika, méltatás, skandináviai magyar alkotókat bemutató írást, interjút, fordításokat, stb.) képzômûvészeti alkotások fotóját, kiállítások, hangversenyek , színházi elôadások beszámolóit, alkotóköri tevékenységekrôl cikket, mûvészeti fotót stb. küldjön / küldjenek a Magyar Liget szerkesztôségének címére.

Tar Károly, Landsdomarev. 1, 222 40, LUND, Sverige

E-posta:tar@ebox.tninet.se

Tar Károly


SZÉKELYFÖLD

Kossuth szobor Székelyföldön

A Borsos Miklós Mûvészetéért Alapítvány kezdeményezésére a Gyergyói medence egyik községében, Gyergyócsomafalván 2001 október 14-én, hosszas küzdelem után felavatják a község fôterén Kossuth Lajos egész alakos, 240 cm magos bronz szobrát. A felállítandó szobor annak az 1899-ben , Marosvásárhely fôterén felállított szobornak a hû másolata lesz, melyet 1921-ben a román hatalom megsemmisített. A szobrot annak idején Köllô Miklós gyergyócsomafalvi származású szobrász alkotta. A másolatot Sánta Csaba szovátai szobrász készíti.

Borsos Géza tanár
E-posta: borsosg@revox.ro


USA

Kalifornia

Corvin lánc Tellernek

Az Excite http://news.excite.com/news/bw/010820/ca-lawrence-livermore beszámolt róla, hogy kaliforniai otthonában Corvin lánccal tüntette ki a magyar kormány Teller Ede világhírû atomfizikust. A cikk utalt rá, hogy az 1930-ban alapított kitüntetést Orbán Viktor hívta újra életre. Az írás Várhegyi Attilát, a magyar küldöttség egyik tagját idézte, aki úgy nyilatkozott, szemtôl szemben áll a történelemmel, Teller Ede neve nemcsak egy személyt fémjelez, hanem egész Magyarországot szimbolizálja. Hozzátette: Teller a leginkább nagyra becsült élô magyar a világon.

Magyarországon, a Parlamentben a magyar tudomány és kultúra további öt kiemelkedô személyiségének adta át Orbán Viktor miniszterelnök a Corvin-láncot.

A kitüntetettek között van két nyugaton élô magyar tudós és közéleti személyiség Lukács János (John Lukacs) történész és Lámfalussy Sándor (Alexandre Lamfalussy) közgazdász-bankár. Lukács az Egyesült Államokban élô tudós sok, nagy sikerû históriai és irodalmi munka szerzôje. Emlékezetes könyvet írt szülôvárosáról, a századforduló Budapestjérôl is. Lámfalussy 1929-ben született Kapuváron. Iskoláit a soproni bencéseknél majd a löweni Katolikus Egyetemen és az oxfordi Nuffield College-ban végezte. 1949-ben Belgiumba települt, ahol bankári karrierje is megkezdôdött.

1999-tôl a magyar miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének elnöke.

A kitüntetettek egy Corvin Mátyásról elnevezett, évente egyszer ülésezô testületet alkotnak, amelynek célja a tehetséges tudósok és mûvészek támogatása.


Chicago

DOWNBEAT

Magyar szerzô is meghívást kapott a legrangosabb amerikai jazz-szaklap éves kritikusi szavazására. A Chicagóban megjelenô Down Beat több mint hat évtizedes története során elôször kért fel magyar közremûködôt a jelölésre, Turi Gábort, a Magyar Nemzet és a Gramofon szakírója személyében.


BOSTON

Bostoni gyerekkönyvtár

Alakulóban van a bostoni magyar gyerekkönyvtár. Mûködése a tavaly októberben, Lexingtonban (Massachusetts) megnyílt hétvégi magyar iskola munkáját kívánja segíteni. Eddig már több mint 200, jó állapotban levô és a magyar gyerek- és ifjúsági irodalom remekeit tartalmazó kötetet sikerült összegyûjteni. A könyvtár várhatólag szeptembertôl indul. Ezúton is kérjük, hogy akinek jó állapotban lévô, magyar nyelvû gyerek és ifjúsági könyvei vannak és már nem tudja azokat használni, küldje el nekünk e nemes ügy támogatására. Igény esetén az USA-n belüli postaköltséget szívesen megtérítjük.

Felvilágosítás:

Fogarasi Miklós, E-posta: mfogarasi@snet.net
Miklós Fogarasi
172 Second Avenue, West Haven, CT 06516
Telefon (esténként): (203) 937 7760


Louisiana
ÁRPÁDHON HUNGARIAN SETTLEMENT

Szüreti mulatság

Október 6-én, szombaton rendezi az Árpádhoni Kulturális Egyesület évi szüreti mulatságát. A mûsorban a helyi és több louisianai néptánccsoport lép fel, s már hatodik éve a New York-i Életfa együttes jön el, hogy muzsikájukkal a távoli magyarok szüreti mulatságát eredeti magyar hagyományos ízekkel töltse meg.

Információ: Tel: ( 225)-567-9670

E-posta: jking@I-55.com


New York és környéke

NEW YORKI MAGYAR SZINHÁZ

Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust c. színdarabját szeptember 9.-én vasárnap 16 órakor mutatja be budapesti Nemzeti és Madách Színház mûvészeinek közremûködésével az 1956-os forradalom 45. évfordulója emlékére.

A színdarab Mindszenty kardinális tragikus életet mutatja be. Az elôadás a Wagner iskola Színháztermében 220 East 76-os utca 2-3 Ave. között, New York .

Info: Cserey Erzsi igazgató
Tel: 212-861-7981

A darab washingtoni bemutatója 2001. szeptember 14-én pénteken, 19.00 órakor a követség épületében lesz.

2950 Spring of Freedom Street, N.W.
Washington, D.C. 20008
Info:T: 202-364-8270

Gálfalvi György elôadása

Szeptember 15 én— Magyar Öregdiák Szövetség — Bessenyei György Kör, Hungarian Alumni Association rendezésében Gálfalvi György marosvásárhelyi író, szerkesztô elôadása a Rutgers Egyetemen: "Magyar sajtószabadság Romániában".

(www.hhrf.org/bessenyei/galfalvi.htm)

Információ: Ktnagy@aol.com

1956-OS FÉNYKÉPKIÁLLITÁS

"Egy nép kiáltott..." (Márai Sándor)

A 1956-os forradalom és szabadságharc 45 éves évfordulóján fényképkiállítást rendez a Magyar Öregdiák Szövetség — Bessenyei György Kör és az Amerikai Magyar Alapítvány New Brunswick-on az Alapítvány múzeumában (300 Somerset St.). A budapesti Hadtörténeti Múzeum dokumentum fotóit angol nyelvû ismertetô szövegek egészítik ki.

A kiállítást Király Béla ny. vezérezredes, történész, az 56-os forradalom alatt a Nemzetôrség fôparancsnoka és Jeszenszky Géza történész, v. külügyminiszter, Washington-i magyar nagykövet nyitja meg szeptember 30-án, vasárnap d.u. 2 órakor.

A kiállítás nyitva szeptember 30-tól november 4-ig, keddtôl szombatig 11 és 4, vasárnap 1 és 4 közt. További információ: 732/861-798

Lake Hope, Ohio


Dr. Tarján Gábor írása

"ITT-OTT TALÁLKOZUNK…"

Az Ohio-i Reménység tavánál véget ért a Magyar Baráti Közösség találkozója

Ohio államban, a Zaleski Nemzeti Park erdôségeinek közepén található egy furcsa formájú tavacska, amelynek Lake Hope a neve. Itt minden augusztusban egy hétig gyakran lehet magyar szót és magyar dalokat hallani. Ezen a helyen gyûlnek össze, immár negyedszázada rendszeresen a Magyar Baráti Közösség szervezésében azok az amerikai magyarok, akik szeretnének tenni valamit a magyarságért, közösségeik fennmaradásáért és emellett egy héten át üdülnek, szórakoznak a kellemes környezetben.

Nem véletlen, hogy a tó neve - legalább egy hétre - a Reménység tavára változik, mivel a résztvevôk itt vitatják meg a magyar jövô lehetséges útjait, reményeit.

Mint minden évben, most is egy alapgondolat köré szervezôdött az elôadások és a megbeszélések tematikája. Az idén a "Határtalan Haza" gondolatát próbálták megfogalmazni a jelenlévôk, meghívott elôadók segítségével. A tematika kapcsolódott a jelenlegi magyar kormányzat "határváltoztatás nélküli nemzeti újraegyesítés" programjához. Várhegyi Attila, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára elôadásában kifejtette a kormány álláspontját a határon túli magyarok felé irányuló figyelemrôl, amelynek kézzel fogható eredménye a 2002-ben életbe lépô státustörvény, amely elsôsorban a trianoni határokon túl élô magyaroknak nyújt jelentôs kedvezményeket. A kormány nem feledkezik meg a nyugaton élô honfitársakról sem. Minden magyar elôtt nyitva áll az állampolgárság meg- vagy visszaszerzésének lehetôsége. Mindezt megerôsítette a konferencián jelen lévô Jeszenszky Géza washingtoni magyar nagykövet. Horváth János országgyûlési képviselô képet adott a határon kívül és belül élô magyarság jövôbeli kilátásairól. A Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese, Gál Kinga beszámolt a státustörvény nemzetközi fogadtatása körüli bonyodalmakról. Kiemelte: a magyar kormány eltökélt szándéka, hogy a törvényt minden érdekelt országban maradéktalanul érvényesítse.

Szlovákiából Csáky Pál miniszterelnökhelyettes, Milován Sándor Kárpátaljáról érkezett. Az erdélyi lapszerkesztô Gálfalvi György a romániai magyarságról készített beszámolót, mely szerint talán javult valamelyest a gazdasági helyzet, de a nemzetiségi gyûlölködés nem gyengült. Ribár Béla újvidéki professzor beszámolt arról a segítségnyújtásról is, amellyel az Amerikában élô délvidékiek támogatják a Vajdaságban élô magyar diákok tanulását. A találkozón néhány amerikai magyar diák élménybeszámolót tartott a Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis keretében Magyarországon eltöltött egy esztendôs tanulmányaikról.


Philadelphia

MAGYAR OTTHON

Vasárnap szeptember 2 –án Labor Day piknik.

A nyári szezon utolsó kerti összejövetele. Magyaros ételek, italok, otthon készített sütemények várnak a látogatókra.

Szeptember 15-én este 7 órakor táncos vacsora.

Az ôszi szezon elsô mulatságán este 7 és 9 óra között szolgálják vacsorát, majd Papp Tivadar játszik tánczenét a korareggeli órákig.

Asztalfoglalás Dobó Csöpi, Tel: 215 969 9446
1125 Southampton Road - Philadelphia, PA 19116
http://www.magyarclub.com E-posta:magyarclub@abac.com


Washington és környéke

LIPTÁK BÉLA KÖNYVBEMUTATÓ

Szeptember 7-8-án a Fehér Házban találkoznak az USA könyvkiadói.

Ezt megelôzôen, szeptember 6-án este 7 órakor a Magyar Köztársaság Nagykövetségén Charles Backus a Texas A&M University Press kiadója, Dr. Stjepan Mestrovics szociológia professzor, az egyetem kelet-európai szakértôje és Dr. Jeszenszky Géza nagykövet mutatja be Lipták Béla 1956-os forradalomról írt könyvét, melynek címe A Testament of Revolution.

Az ismertetésrôl programot készít a C-Span Book TV.

Több jelentôs amerikai napilap közölt kritikát a könyvrôl. Michael T Kaufman a The New York Times hasábján méltatta Lipták Béla könyvét, Kaufman így fejezi be ismertetését: " Az idô szelleme, az egyre magabiztosabb bátorság, a küzdôk szolidaritása, az elérhetônek remélt gyôzelem elvesztése és a vereség kétségbeesése egyaránt élôvé vált (az olvasó elôtt)"

A könyv 29.95 dollárért megrendelhetô E-posta útján:bjp@tampress.tamu.edu , vagy www.amazon.com címen.

Tel: 1-800-826-8911. A könyvbemutató színhelye

2950 Spring of Freedom Street, N.W.
Washington, D.C. 20008
Info:T: 202-362-6720/200


Zöldkártya

Idén ismét 50,000 bevándorló vízumot sorsolnak ki, a Diversity Immigrant Visa program keretében. A 2003-re érvényes vízumok sorsolására a pályázatokat 2001. október 1-31 között kell beadni, személyenként csak egyet. Házastársak külön-külön pályázhatnak

Tavaly Magyarországról 101 fô. kapta meg a zöld kártyát a lottón.

Érdeklôdés: 703 709 1064 magyar nyelven.

www.tibor.net


INTERNET

MAGYAR ELEKTRONIKUS ÚJSÁGOK ARCHIVÁLÁSA

Az Országos Széchenyi Könyvtár keretében mûködô Magyar Elektronikus Könyvtár - http://mek.oszk.hu - legújabb kezdeményezése a magyar vagy magyar vonatkozású elektronikus periodikák archiválása az Internet hálózaton.

A kezdeményezés egyelôre kísérleti jellegû, fejlesztés alatt áll.

A Nyugati hírlevél http://mek.oszk.hu/epa/nyugati_hirlevel/ címen olvasható.

A további gyûjtemény: http://mek.oszk.hu/epa/ címen található.

Magyarországi lapokra elôfizetés

http://www.hungaropress.hu/Magyar_lapok/magyar_lapok.php

AMERIKAI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AMOSZ honlapja elérhetô a http://www.hungarianfed-usa.org/ címen

E-posta: blueskies346@cs.com Balogh Sándor elnök


KÖNYV

Ties that bind, Ties that diviDE

One hundred years of Hungarian Experience in the United States, Ellis Island Series

Holmes and Meier New York könyvkiadó 2000-ben jelentette meg Puskás Julianna történész 440 oldalas mûvét, az amerikai magyar emigráció történetének kiemelkedô munkáját. A könyv megrendelhetô :

Hungarian Heritage Center
300 Somerset Street, P.O. Box 1084 New Brunswick, NJ 08903
Tel: 732-846-5777

WALKO TRILÓGIA

Walko Bözsi legújabb könyve Titkok és Bûnök címmel jelent meg. Az írónô egy igaz történetet vet papírra, az Amerikában élô magyarok életérôl. Korábbi Walko mûveket: Egyszer megbocsátok, és az Elveszett boldogság köteteket szintén az élet írta.

A trilógia ára postázással együtt $ 38.50

Megrendelhetô:

HTS Services
Yorkville St. Box 6832
NY NY 10128-0013
E-posta HUN529599@aol.com

ÉLETFA

Vér Sándor Életfa címû új mûve alapvetôen 14-18 éves fiatalok számára készült, s fôleg határontúliaknak szánta a szerzô. A könyv lényegretörôen mutatja be a magyar mûveltség legfontosabb tényeit, de ugyanakkor érdekes adalékokat közöl, amelyek még a tájékozottabb olvasók érdeklôdését is méltán felkelthetik.

Érdeklôdni lehet a +36-30-320-8816-os mobil telefonszámon.

A könyv kiadója: Bába és Társai

Szeged, Cserzy Mihály u. 11. Tel: +36-62-464-015

DÁN VERSANTOLÓGIA

A Budapesti Széphalom Könyvmûhely kiadásában jelent meg az Oslóban élô Sulyok Vince dán versantológiája, melyben 16 dán költô 160 versét mutatja be. Ez a kötet a XX. századi dán költészet elsô magyar nyelvû seregszemléje.

MOLNÁR FERENC

A New Haven, CT –ben élô írónônek, a Menekült Pen Klub részleg elnökének, Györgyey Klárának 1980-ben irt angol nyelvû Molnár Ferenc kritikai monográfiáját a Magvetô Kiadó gondozásában adták ki. A könyvsikert Szabó Anna költônô fordította magyarra. A könyvet október 17-én mutatja be Pomogáts Béla a Magyar Írószövetség elnöke Bajza utcai székházban. .


ÖSZTÖNDÍJ

Frankfurt

Az Alexander von Humboldt Foundation (AvH) és Hertie Foundation (GHS) Frankfurt-am Main, támogatásával ösztöndíj lehetôség Roman Herzog Kutatási Centrumban

6-12 hónapos kutatásra, 35 év korhatárig. Az ösztöndíjra csak a volt szocialista európai országokból, így Magyarországról is lehet jelentkezni.

Info:
Dr. Harald Rosenbach
E-posta: select@avh.de
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/rh.htm


VENDÉGTANÁRPROGRAM

Az utóbbi idôkben megélénkült Magyarország határain túl, a Kárpát-medencében a magyar felsôoktatás megszervezése. A Felvidéken már mûködik magyar tanítóképzô fôiskola és a nagyváradi tanárképzô egyetemmé alakításával 2001 szeptemberében megnyitja kapuját a régóta várt erdélyi magyar magánegyetemi szervezet, a SAPIENTIA. A Felvidéken, Kárpátalján és a Délvidéken is intenzíven folyik a magyar nyelvû egyetemi oktatás megszervezésére. Az új határon túli magyar felsôoktatásban jelentôs hiány mutatkozik jól felkészült tanerôkben. Az oktatási kormányzat megbízásából ezért most a nyugaton élô, magyar származású egyetemeken, fôiskolákon oktató kollégákhoz fordulunk: kérjük jelezze, ha az elkövetkezendô tanévekben tudna 1-2 hónapot, esetleg egy teljes félévet tudna tanítani a határon túli magyar felsôoktatási intézmények valamelyikében. Evvel nagyban segítené beindulásukat, munkájukat és az oktatás szélesebb látókörének kialakításához is hozzájárulhat. Szeretnénk összegyûjteni azon tanárok névsorát, akik vállalkoznak a határon túli magyar vendégtanári programra. Kérjük foglalja össze rövid szakmai életrajz keretében, hogy milyen szakon végzett, hol szerzett diplomát, milyen tudományos fokozattal rendelkezik; s milyen témakör(ök)ben szeretne kurzust tartani és mely óraszámban?

Dr. Tarján Gábor
Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis
E-posta: CHJOCollegium@aol.com


A Nyugati hírlevél költségeinek adóból levonható hozzájárulását szívesen vesszük Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.

Kérjük jelölje meg, hogy Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.

Cím: Julianna Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2001